Tel./Fax: +48 17 8548587 biuro@eclogistic.pl

RODO

Obszar przetwarzania i ochrony danych osobowych w ECL Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie.

Witamy na naszej stronie internetowej. Zgodnie z literą prawa a także w trosce o najwyższe standardy w dziedzinie ochrony danych osobowych Firma ECL Sp. z o.o. dba o bezpieczeństwo powierzonych danych. Niniejsze oświadczenie obowiązuje dla całej strony internetowej www.eclogistic.pl

Poniżej informujemy o przetwarzaniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej w trakcie interaktywnego kontaktu z Państwa strony oraz posługiwania się formularzem kontaktowym. Dane osobowe obejmują wszystkie dane, które można odnieść do Państwa osobiście, np. nazwisko, imię, adres, adresy e-mail. Podjęliśmy drobiazgowe środki zabezpieczające, techniczne jak i operacyjne, aby chronić Państwa dane przed przypadkowymi lub zamierzonymi manipulacjami, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Nasze procedury zabezpieczające są regularnie kontrolowane i dostosowywane do postępu technologicznego.

Administrator Danych i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem danych powierzonych za pomocą technicznych środków kontaktu przez stronę www.eclogistic.pl zgodnie z art. 4 ust. 7 unijnego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) jest: Zarząd Firmy ECL Sp. z o.o.
Jako Administrator Danych, jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, sposób ich wykorzystywania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Państwa prawa

Na każdym etapie przetwarzania przez nas danych, mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych, art. 15 RODO,
 • modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania; art.16 RODO,
 • całkowitego usunięcia swoich danych (,,prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne, art. 17 RODO,
 • niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu, art. 22 RODO,
 • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody), art. 21 RODO,
 • przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową, art. 20 RODO.

Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

  • Dane osobowe kontrahentów

   Dane osobowe kontrahentów, które znajdują się w zasobach naszej firmy przetwarzamy celem realizacji umowy. Dane te przetwarzamy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dane przechowujemy przez okres pięciu lat.

  • Reklamacje

   Dane zbieramy w celu umożliwienia nam rozpoznania Twojej reklamacji na świadczone przez nas usługi. Twoje dane przetwarzamy na podstawie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Druki będą przechowywane przez okres pięciu lat.

  • Dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową.

   Windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych. Dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  • Korespondencja

   Dane dotyczące nadawców i odbiorców korespondencji przetwarzamy celem realizacji właściwego obiegu i nadzoru nad korespondencją realizując swój prawnie uzasadniony cel.

  • Marketing

   Prowadzenie działań marketingowych promujących naszą działalność. Dane te przetwarzamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód.

Przekazywane Państwa Danych do krajów spoza UE/EOG

Państwa dane pozostające w naszych zasobach mogą być przekazywane przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (UE). W przypadku realizacji umowy/świadczenia poza granice wspomnianego obszaru.

Zautomatyzowany proces decyzyjny

W naszej firmie nie stosuje się zautomatyzowanego procesu decyzyjnego (w tym profilowania) w rozumieniu art. 22 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych. Jeżeli w przyszłości takie procesy będą stosowane, osoby, których dane dotyczą zostaną o tym poinformowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi.

Dodatkowe Informacje

Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejsza Regulamin obowiązuje od dnia 07.08.2019 do odwołania i realizuje obowiązek prawny wynikający z art. 13 – 14 RODO. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, zawsze w celu poprawy, jakości świadczonych przez nas usług oraz w poszanowaniu Państwa praw i prywatności.